Prezentacje wystąpień

Językiem 50 Jubileuszowego Zjazdu PTChem i SITPChem będzie język polski i angielski. Językiem 11 Konferencji ICCE-DCE (S7) będzie angielski. Nie przewiduje się tłumaczenia wykładów.

Podczas wystąpień będzie można korzystać z rzutników tradycyjnych i multimedialnych.

Czas przeznaczony na wykład plenarny (zaproszonych gości) - 30 minut, na wykład sekcyjny - 20 minut minut oraz komunikat - 15 min (wraz z dyskusją).

Przed sesją plakatową każdej sekcji Komitet Naukowy dokona kwalifikacji prac do prezentacji ustnych przez jednego z autorów (5 minut).

Tablica plakatowa będzie miała wymiar 1,2x1,2m.

Streszczenia wystąpień

Streszczenia prezentowanych podczas 50 Jubileuszowego Zjazdu PTChem i SITPChem oraz 11 Międzynarodowej Konferencji Chemii Środowiska wystąpień (wykłady, plakaty) wydane zostaną w postaci materiałów konferencyjnych. Prosimy o przygotowanie tekstu według szablonu: instrukcje dla autorów

Prosimy o przysyłanie streszczeń w formacie MS Word format a4 drogą elektroniczną na adres analityk@chem.uni.torun.pl w tytule podając nazwę sekcji. W przypadku przesyłania streszczeń pocztą tradycyjną prosimy o dołączenie do wydruku wersji elektronicznej (dyskietka lub płyta CD).
Termin nadsyłania streszczeń: 01.06.2007 r.


Publikacja wystąpień

Prace dotyczące prezentowanych podczas 50 Jubileuszowego Zjazdu PTChem i SITPChem oraz 11 Międzynarodowej Konferencji Chemii Środowiska wyników mogą być opublikowane po przeprowadzeniu pełnego procesu edytorskiego w:

Instrukcje dla autorów znajdują się na podanych stronach internetowych czasopism. Manuskrypty można będzie składać w Biurze Konferencyjnym podczas trwania Zjazdu.

Patronat medialny